Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

Chỉ thị về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh

02/01/2019 16:38

Ngày 28/12/2018, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chỉ thị số 47-CT/TU về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dưới đây là toàn văn Chỉ thị:

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát động và tổ chức triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua đã huy động được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; khai thác được mọi nguồn lực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đã giành được những kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng, phát triển, đi vào chiều sâu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lê; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết thúc năm 2018, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đề ra; 70% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra đến năm 2020 đã đạt và vượt, trong đó 7/25 chỉ tiêu vượt trên 100%, 11/25 chỉ tiêu đạt trên 90%, 4/25 chỉ tiêu đạt trên 80%, 1/25 chỉ tiêu đạt trên 70%, 2 chỉ tiêu đạt trên 63%.

Để động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, 2020; thực hiện thắng lợi 4 chương trình công tác trọng tâm, 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Lào Cai; chào mừng Đại hội Thi đua tỉnh Lào Cai lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung chỉ đọa thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi và triển khai có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà tỉnh đã đề ra.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, các địa phương; đặc biệt là các mục tiêu, nhiệm vụ 4 chương trình, 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Đảng và MTTQ Việt Nam phát động gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, kỹ thuật; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trên cơ sở các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát và bổ sung kịp thời các quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương, cơ quan mình để việc bình xét khen thưởng được đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, quan tâm người lao động trực tiếp; khen thưởng phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua và có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương.

3. Rà soát, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua của tỉnh phát động, trọng tâm là đưa ra giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua, khắc phục bệnh hình thức, chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai và có những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, đặc việt là nội dung 3 đồng hành, 5 hỗ trợ trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lào Cai hội nhập và phát triển” trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổ chức đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

4. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm khen thưởng kháng chiến, đảm bảo trên địa bàn tỉnh không có trường hợp người có đủ thành tích tham gia kháng chiến chưa được khen thưởng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách về khen thưởng kháng chiến.

5. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và đoàn thể các cấp; phát huy vai trò của MTTQ và đoàn thể nhân dân trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

6. Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội biểu dương công dân dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ 3, năm 2019. Cụ thể hóa các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và mức tiền thưởng phù hợp trong đợt thi đua đặc biệt, nhằm khuyến khích các tổ chức đảng và các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đợt thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

7.Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tích cực tuyên truyền về Chỉ thị trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên truyên truyền các cá nhân tiêu biểu và những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của toàn xã hội về trách nhiệm, mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

8. Yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, nhằm tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Chỉ thị này được phổ biến và quán triệt đến chi bộ và đảng viên.

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.