Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Văn bản mới

UBND tỉnh ban hành chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021

11/09/2020 15:24

LCĐT - Ngày 9/9, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021.

Thầy và trò Cụm trường mầm non Hoa Lan, Tiểu học số 1 và THCS số 1, xã Phú Nhuận (Bảo Thắng) tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Chỉ thị nêu rõ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo; các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT, ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “Vì học sinh thân yêu”; xây dựng “Trường học kỷ cương - văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

Về nhiệm vụ trọng tâm

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai...

Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý, hoạt động giáo dục; nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nhà giáo, học sinh; xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục. Tuyên truyền về giáo dục và đào tạo, biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình tiên tiến. Tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành giáo dục; thực hiện tốt “10 lời hứa nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác”.

2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục với phương châm chủ động, tích cực trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sâu sát, cụ thể và tập trung cho cơ sở; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện.

Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục và người đứng đầu gắn với nâng cao năng lực quản trị nhà trường và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng việc tự nâng cao năng lực quản lý đối với cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tạo động lực, cơ hội cho đội ngũ phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc yêu cầu công khai hóa, dân chủ hóa các hoạt động của nhà trường; chú trọng các biện pháp tạo động lực trong quản lý. Tổ chức tốt công tác tư vấn, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cha mẹ học sinh và nhân dân; tăng cường công tác phản biện xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác giáo dục; đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập, yếu kém trong giáo dục.

Nâng cao đạo đức nhà giáo, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt công tác đánh giá giáo viên bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng nhằm khích lệ, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

3. Tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; phát triển quy mô giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: tham mưu hoàn thiện mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập ở những nơi đảm bảo điều kiện. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch đầu tư xây dựng phòng học, phòng học bộ môn trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông đối với lớp 1 từ năm học này. Tiếp tục tham mưu thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh về đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Huy động tối đa nguồn lực để đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp theo hướng kiên cố, chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tăng cường đầu tư trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trường có chất lượng cao. Tiếp tục rà soát, sắp xếp và quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra rà soát cơ sở vật chất trường lớp học, bảo đảm an toàn trong môi trường học đường.

4. Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông: nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở cấp học mầm non, giảm mạnh tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tăng cường các điều kiện đảm bảo cho trẻ không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”;  Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”.

Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cốt cán, giáo viên dạy học lớp 2 về chương trình môn học, sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6; hoàn thành các điều kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tham mưu lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; xây dựng bộ tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình.

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích hợp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, có sự gắn kết với giáo dục hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường...; triển khai, nhân rộng mô hình giáo dục STEM, dạy học song ngữ trong các cơ sở giáo dục có điều kiện. Tiếp tục xây dựng các mô hình giáo dục gắn với ứng dụng công nghệ cao, gắn lý thuyết với thực hành. Tập trung nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục xây dựng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú để các trường này thực sự trở thành nòng cốt của giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc tộc thiểu số. Thực hiện tốt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” của Chính phủ và Kế hoạch phân luồng học sinh của UBND tỉnh. Nâng  cao chất lượng tư vấn nghề, thực hiện kết hợp dạy văn hóa phổ thông với dạy nghề.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên vào các môn học chính khóa. Xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, an toàn, lành mạnh, thân thiện, tích cực; chủ động và có nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong trường học. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong hoạt động giáo dục thể chất, chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tại tỉnh, khu vực và toàn quốc lần thứ X năm 2021.

5. Duy trì củng cố kết quả, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; hoàn thành chỉ tiêu xóa mù chữ cho người lớn đảm bảo chất lượng thực chất, không tái mù. Duy trì số lượng học sinh ở từng cấp học; thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì số lượng, đảm bảo chất lượng giáo dục; xác định giải pháp đồng bộ, hiệu quả để duy trì số lượng học sinh các cấp học, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học do tảo hôn, cha mẹ đi làm ăn xa, đặc biệt ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

6. Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý thực hiện nhiệm vụ giáo dục, nhất là giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú; đảm bảo an toàn cho học sinh nội trú, bán trú, đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm, chống bắt cóc, mua bán người, xâm hại trẻ em; huy động, vận động tối đa học sinh bán trú ở trong trường.

Triển khai hiệu quả mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú tự quản, hướng nghiệp - dạy nghề; đưa hoạt động “Một ngày bán trú” đi vào nền nếp; tiếp tục xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú điển hình.

7. Xây dựng Đề án trường chuẩn quốc gia, trường có chất lượng cao, trường có yếu tố quốc tế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trình tỉnh phê duyệt. Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng, trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (đặc biệt chú ý các trường học trên địa bàn xã, huyện phấn đấu hoàn thành nông thôn mới trong năm 2020, 2021), nhằm tạo điều kiện chuyển biến mạnh về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Ưu tiên đầu tư, bổ sung thiết bị dạy học cho các trường ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục.

8. Tích cực triển khai thực hiện kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2018-2025. Từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất, kỹ thuật ở các trường có điều kiện; tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học, đáp ứng yêu cầu mới. Huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư thiết bị dạy học thực hiện thí điểm trường học thông minh, lớp học thông minh và Chương trình giáo dục STEM để tiếp cận “giáo dục thông minh” ở những nơi có điều kiện. Hoàn thiện và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường khai thác hiệu quả phòng họp trực tuyến từ sở đến phòng và trường.

Chú trọng thực hiện hiệu quả mục tiêu Đề án dạy và học ngoại ngữ. Tổ chức rà soát, phân loại đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, thường xuyên tổ chức khảo sát, đánh giá giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ. Phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế, liên kết đào tạo với nước ngoài và hoạt động tư vấn du học. Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đẩy mạnh hội nhập quốc tế thông qua việc hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài. Chủ động, tích cực trong nghiên cứu, giao lưu, hợp tác, thúc đẩy hội nhập, tiếp thu những phương pháp, công nghệ, mô hình giáo dục khoa học, tiên tiến phù hợp để ứng dụng vào quản lý, dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục; đồng thời, đẩy mạnh liên kết đào tạo, thu hút, tiếp nhận giảng viên người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đối với ngành giáo dục và đào tạo; phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc quán triệt và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học; có kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; tăng cường quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học và giáo dục ngoài công lập.

2. UBND huyện, thị xã, thành phố: ban hành chỉ thị, chỉ đạo ngành giáo dục địa phương, các cơ quan, ban, ngành, các xã, phường, thị trấn và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. Thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về giáo dục.

3. Các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiện nhiệm vụ năm học.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Lào Cai về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là nhiệm vụ đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, giới thiệu các mô hình giáo dục tốt, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh: tăng cường sự phối hợp với ngành giáo dục, đặc biệt trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về công tác giáo dục và đào tạo; công tác vận động học sinh đi học, duy trì tỷ lệ chuyên cần, tảo hôn ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục; huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục.

LCĐT
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.